Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com
  • Striebro

Pamätáš si na experiment z chémie, v ktorom sa ti podarilo pripraviť kryštáliky čistého striebra?

Chemický dej prebieha podľa nasledovnej chemickej reakcie:

Cu  +  AgNO3  ->  Cu(NO3)2  +  Ag

Tento experiment si nemôžeš vyskúšať doma, preto si pozri video alebo fotografie z nášho chemického krúžku Kremík na pripomenutie.

Pokús sa odpovedať na otázky:

Pomôcka - Rad reaktivity kovov

1. Chemickú reakciu vyrovnaj na chemickú rovnicu.

2. Doplň oxidačné čísla všetkých prvkov.

3. O aký typ reakcie sa jedná?

4. Napíš čiastkové deje oxidácie a redukcie.

5. Doplň názvy chemických látok: Cu, AgNO3, Cu(NO3)2, Ag 

6. Porozmýšľaj, čo spôsobilo zmenu farby bezfarebnej kvapaliny na modrú po prebehnutí reakcie?

7. Latinský názov striebra je ARGENTUM. Vyhľadaj, čo tento názov znamená, z akého slova pochádza.

8. Striebro patrí medzi ušľachtilé kovy. Aké všeobecné vlastnosti ušľachtilé kovy majú?

9. Pomocou Radu reaktivity kovov vysvetli, ako je možné, že na medenom drôtiku vyrastú kryštáliky striebra.

10. Bola by možná aj opačná reakcia – reagovalo by čisté striebro s katiónom medi? Vysvetli.

11. Vymysli vlastnú pomôcku (básničku, riekanku, slovnú hračku) na ľahšie zapamätanie si Radu reaktivity kovov.

12. Látkové množstvo dusičnanu meďnatého, ktorý vznikol vyššie uvedenou reakciou je 0,56mol. Aká je hmotnosť vzniknutého dusičnanu meďnatého?

Fotografie kryštálikov striebra