Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Učebný materiál

- powerpoint prezentácie učiva z chémie podľa učebných osnov,
- tajničky,
- pracovné listy,
- laboratórne cvičenia pre ZŠ.
- fotografie z hodín chémie, ktoré boli odučené inak ako zvyčajne...
 
Materiály sú usporiadané do ročníkov, do ktorých podľa učebných osnov patria. 
Učila som v škole, kde bola chémia od 6. ročníka, no pokojne je možné použiť materiál pre 6. ročník až v 7. ročníku.
Autor všetkých materiálov - Ing. Lucia Dovalová

Uvedené materiály z chémie som pripravila vďaka získanej podpore 

            

6. ročník

1. Látky a ich vlastnosti

1.1. Objavovanie chémie v našom okolí

1.2. Skúmanie vlastností látok

1.3. Zmesi a chemicky čisté látky

Ďalšie laboratórne cvičenia:
--------------------------------

7. ročník

1. Látky a ich vlastnosti

1.4. Látky, nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch

 • VODA - ČO UŽ O VODE VIEME (prezentácia)
 • ROZDELENIE VôD (prezentácia)
 • VODA AKO CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A VODA AKO ZMES 
 • ÚPRAVA PITNEJ VODY (prezentácia)
 • ČISTIČKA ODPADOVÝCH VôD (prezentácia)
 • VZDUCH AKO ZMES LÁTOK (prezentácia + experimenty)
  • PRÍPRAVA A VLASTNOSTI KYSLÍKA (experiment)
  • PRÍPRAVA A VLASTNOSTI OXIDU UHLIČITÉHO (experiment)
  • PRÍPRAVA A VLASTNOSTI VODÍKA (experiment)
  • HÉLIUM (experiment)
 • PROBLÉMY ATMOSFÉRY (prezentácia + projekt)
  • KYSLÝ DÁŽĎ (experiment)

2. Premeny látok

2.1. Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí

2.2. Zmeny pri chemických reakciách

3. Zloženie látok

3.1. Chemické prvky a zlúčeniny

3.2. Častice látok - atómy, molekuly

3.3.  Častice látok – ióny a Chemická väzba

 • Ióny
 • Chemická väzba

4. Významné chemické prvky a zlúčeniny

4.1. Periodická sústava prvkov

Ďalšie laboratórne cvičenia
--------------------------------

 

8. ročník

4. Významné chemické prvky a zlúčeniny

4.2. Názvoslovie a vlastnosti vybraných anorganických chemických zlúčenín

4.3. Neutralizačné a redoxné reakcie

5. Chemické výpočty

--------------------------------

9. ročník

6. Organické látky
 
6.4 Organické látky v živých organizmoch
--------------------------------