Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Učebný materiál

- powerpoint prezentácie učiva z chémie podľa učebných osnov,
- tajničky,
- pracovné listy,
- laboratórne cvičenia pre ZŠ.
- fotografie z hodín chémie, ktoré boli odučené inak ako zvyčajne...
 
Materiály sú usporiadané do ročníkov, do ktorých podľa učebných osnov patria. 
Autor všetkých materiálov - Ing. Lucia Dovalová
 
Špeciálne učivo počas dištančného vzdelávania nájdete pod každým ročníkom po kliknutí na ikonku
 

7. ročník

1.Látky a ich vlastnosti 
 
1.1 Látky, nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch

2. Premeny látok

2.2 Zmeny pri chemických reakciách

3. Zloženie látok

3.2 Častice látok - atómy, molekuly

Laboratórne cvičenia
--------------------------------
 

 

8. ročník

3. Zloženie látok
3.3 Častice látok – ióny a Chemická väzba
Významné chemické prvky a zlúčeniny
--------------------------------
 

 

9. ročník

6 Organické látky
 
6.4 Organické látky v živých organizmoch
--------------------------------