Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Deň vody 2018

Ani tento rok sme nezabudli na deň vody, hoci sme termín posunuli o týždeň neskôr, na 28. marca. Pripravili sme si 5 rôznych stanovíšť, na ktorých sa žiaci postupne oboznamovali s vodou z fyzikálneho, chemického aj biologického hľadiska - Čistá voda, Ako chutí voda, Život vo vode, Chemická analýza vody, Fyzikálne záhady vody. Žiaci z druhého stupňa prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania odovzdávali mladším žiakom svoje vedomosti o vode - ukázali im ako zistíme, čo voda obsahuje, prečo je voda slaná, ako sa ľudovo volá voda z minerálnych prameňov, aké zvieratká žijú vo vode a pri vode, prečo kvapka vody pôsobí ako lupa a čo sa stane s obrázkom, keď sa naň pozrieme cez vrstvu vody, ako sa do našich domácností dostáva čistá voda, prečo je dôležité vysádzať stromy a nenechávať holé brehy bez porastov, aké skupenstvá a tvar môže mať voda a iné mnohé zaujímavé, bežné i nové veci o vode. Či žiaci pozorne počúvali svojich starších spolužiakov, si otestovali v pripravenom online testíku cez aplikáciu v tablete. Vyhodnotenie otázok pripravujeme...

S chemikmi sme pripravili dve stanovištia:

  • Simulácia úpravovne vody - zakalená voda, ktorá vstupovala do systému, sa postupnými krokmi čistenia zbavovala veľkých i menších nečistôt, chemických látok a baktérií. Nakoniec sme vodu z našej úpravovne vliali do mini akvária s rybkou, aby deti videli, že voda je čistá a aj rybka v nej môže spokojne žiť.
  • Chemická analýza vody - tentokrát i pe nás chemikov nový experiment. Už dávnejšie sme na krúžku pracovali na príprave analýzy vody, ktorá mala zahrňovať zisťovanie prítomnosti niektorých chemických látok vo vzorkách vody. V skutočných laboratóriách sa takéto analýzy robia špeciálnymi metódami, s použitím rôznych analytov, ktoré my žiaľ k dispozícii nemáme. Preto naše možnosti boli trošku obmedzené. No i tak sa nám podarilo dokázať zlúčeniny chlóru v niektorých vzorkách vody, prítomnosť katiónu železa, sodíka a síranov, tiež určiť, ktorá voda je tvrdá a ktorá mäkká a odmerať pH vzoriek vody. Na základe zistených skutočností sme si vysvetlili, ktorá voda je vhodná na pitie a ktorá nie a tiež prečo na pranie i umývanie je vhodnejšia voda mäkká.

Chemická analýza vody

Úprava pitnej vody