Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Konferencia Učíme pre život 2018 Poprad

Ponuka pripraviť workshop pre učiteľov počas celoslovenskej konferencie organizovanej neziskovou organizáciou Indícia bol pre mňa výzvou. Už som sa raz zúčastnila tejto konferencie a môžem povedať, že množstvo prednášok a workshopov na tému skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu v našich školách, musí byť pre učiteľa motiváciou, povzbudením, zamyslením sa nad svojou prácou, hľadaním cesty ... Nosným heslom jubilejného 10. ročníka konferencie bolo zvolanie OTVÁRAME! "Medzi rodičmi a vo verejnosti často počúvame kritiku, že školy si pestujú a chránia svoj vlastný svet, oddelený od reality za plotom školského areálu. Konferencia Učíme pre život je určená predovšetkým tým, ktorí hľadajú cesty von z tohto chráneného šera." (cit. www.indicia.sk/ucime-pre-zivot-2018). Preto príspevky prednášajúcich mali možnosť tieto tvrdenia vyvrátiť, ukázať, že to tak nie je, že život v škole súvisí a je úzko spätý s realitou. Aj ja som sa o to pokúsila počas 100 minút trvajúceho workshopu, ktorý prebiehal v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Poprade. Atmosféra bola úžasná, učitelia reagovali na moje rozprávanie, so záujmom sa pýtali k témam, ktoré som im predstavovala. Škoda len, že workshopu sa môže zúčastniť iba obmedzený počet účastníkov. Ale som vďačná za túto príležitosť a verím, že pre zúčastnených to bolo inšpiratívne i povzbudivé, pretože som sa pokúsila ilustrovať, ako to robím ja, na obyčajnej, vôbec nie alternatívnej základnej škole ;).

Anotácia k môjmu workshopu - Objavovanie nových tém v prírodných vedách, spájanie zdanlivo nespojiteľného...:

Na základnej škole učím siedmy rok chémiu a tiež výtvarnú výchovu. Od začiatku som sa snažila hľadať témy netradičné a vnášať do vyučovacieho procesu niečo nové, zaujímavé. Počas klasických 45 minútových hodín to nie je jednoduché, aj keď
určite nie nereálne. Avšak gro mojich aktivít s deťmi sa uskutočňuje počas hodín záujmovej činnosti na chemickom krúžku Kremík. Práve tu riešime množstvo tém, projektov, experimentov, o ktorých som porozprávala počas workshopu. Všetky naše aktivity mám zaznamenaná ne webovej stránke mladychemik.webnode.sk, ktorú som vytvorila a vediem ju od roku 2013. Stránka môže slúžiť ako zdroj informácií, aj ako inšpirácia pre učiteľov v oblasti experimentovania i nápadov na projekty a aktivity nielen pre chemikov.
Najzaujímavejšia a najrozsiahlejšia téma, ktorej sa venujem s deťmi už tretí rok, je téma Kryštalizácie a dotyk svetla
(https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/krystalizacie/). Ako sa dá zaujímavo a nie príliš komplikovane spojiť chémia, fyzika a umenie, sa zúčastnení mali možnosť dozvedieť práve počas predstavenia tohto projektu. Poslucháčov som jednak previedla celým projektom pomocou prezentácie webovej stránky, a zároveň som na ukážku priniesla aj rôzne skutočné kryštáliky a vzorky, ktoré sme „vypestovali“ na našom chemickom krúžku Kremík. Tiež som predstavila ďalšie nie celkom bežné využitie kryštálikov a zúčastení si mohli zhotoviť aj fotografiu pestrofarebného kryštáliku vlastnej vzorky cez improvizovaný (vymyslela a zhotovila som ho sama z bežného školského mikroskopu) polarizačný mikroskop.
Predstavila som aj ďalšie naše témy či projekty, ktoré podobne spájajú prírodnú vedu a umenie, ale i biológiu, históriu - modrotlač, ručný papier a papierový šperk, prírodný atrament a pigmenty, prírodná kozmetika. Rozprávanie som doplnila ukážkou rôznych produktov z projektov, ktoré vytvorili moji malí chemici.

V praktickej časti si zúčastnení vyskúšali náš dubienkový atrament a tiež si vytvorili vlastnú vzorku kryštálikov kyseliny acetylsalicylovej obsiahnutej v aspiríne. Kryštáliky pozorovali v polarizačných mikroskopoch a na vlastné oči sa mohli presvedčiť, čo spôsobí polarizácia.