Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

AMAVET klub č. 937

Kalendárnym rokov 2018 sa náš chemický krúžok Kremík stáva členom klubu AMAVET č. 937.

Preto aj veľká časť aktivít, ktoré organizujeme a podujatí, ktorých sa zúčastňujeme ako Kremíci, je aj súčasťou aktivít a podujatí klubu AMAVET 937 za náš chemicko-technický krúžok Kremík.

Zároveň naďalej existujeme pri ZŠ s MŠ Badín a tak reprezentujeme aj našu školu.

Všetky naše aktivity, expreimentálnu činnosť, projekty, prednášky, vzdelávania nájdete na stránke

www.mladychemik.webnode.sk.

Viac o organizácii AMAVET a jej aktivitách sa dočítate na stránke:

www.amavet.sk

 

Energoland Mochovce

  • 14. novembra 2018 - tematický zájazd do energolandu v Mochovciach -  INFO list 
  • prihlásiť sa môže 13 žiakov našej školy (7. ročník) u p. učiteľky D. Kozovej

FEStival vedy a techniky 2018

 
Krajské kolo pre Banskobystrický kraj - 19.10.2018
 

Hvezdáreň a planetárium Brno 2018

  • 26. apríla 2018 - tematický zájazd do Hvezdárne a planetária v Brne - INFO list
  • pri prihlásiť sa môže 20 žiakov našej školy (7., 8. a 9. ročník) u p. učiteľky L. Dovalovej