Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com
 • HRDZAVENIE ŽELEZA

  

Hrdza pod mikroskopom...

Kovy nie sú rovnako stále. Niektoré účinkom vzdušného kyslíka, vodných pár - vlhkoti, tepla, prítomnosti solí (prímorské oblasti), znečistenia ovzdušia (kyslé dažde), oxidu uhličitého, kyselín a hydroxidov sa chemicky menia – korodujú.

Prejavuje sa to stratou  lesku, farby, zmenou štruktúry až úplným rozpadom kovu. Kov sa mení na oxid, hydroxid alebo uhličitan.

KORÓZIA  je redoxná reakcia, ktorá rozrušuje kovové materiály pôsobením látok z prostredia.

Ak sa na povrchu kovov vytvorí súvislá vrstvička jeho oxidu, ktorá chráni kov pred ďalšou koróziou, tak nehovoríme o korózii, ale o pasivácii. Takýto kov je stály a nekoroduje. Patrí sem napríklad meď (ktorá sa pokrýva vrstvičkou patiny), zinok, hliník.

Najznámejšou formou korózie je hrdzavenie železa, železných predmetov.

Hrdzavením sa tvorí červenohnedý povlak na povrchu železných predmetov - hrdza. Hrdza je porézna a postupne opadáva. Práve preto môže reakcia pokračovať do hĺbky železného predmetu vystaveného kyslíku a vzdušnej vlhkosti a ten sa postupne rozpadáva.

Chemické deje prebiehajúce počas hrdzavenia železa opisujú nasledovné chemické reakcie:

Fe + O2 + H2O -> Fe(OH)2

Fe(OH)2 + O2 -> Fe2O3 + H2O

Tvojou úlohou je:

 1. Vyrovnať chemické reakcie na chemické rovnice
 2. Doplniť oxidačné čísla všetkých prvkov v oboch chemických reakciách
 3. V obidvoch chemických reakciách určiť, ktorý prvok sa oxidoval a ktorý redukoval.
 4. Pomenovať všetky reaktanty aj produkty
 5. Vyhľadať informácie, ako môžeme zamedziť korózii železných predmetov.
 6. Realizovať experiment podľa daného postupu.
 7. Vypočítať látkové množstvo vzniknutej hrdze (Fe2O3.H2O), keď jej hmotnosť je 12g. 

Experiment: HRDZAVENIE ŽELEZA

Pomôcky: 4 tanieriky, pohárik, lyžička
Chemikálie: voda, ocot, kuchynská soľ, železné kancelárske spinky alebo klinčeky alebo špendlíky 4ks
Postup:
 1. V poháriku priprav slaný roztok z vody a kuchynskej soli
 2. Klinčeky alebo spinky polož po jednom na štyri tanieriky.
 3. Do prvého tanierika nalej vodu tak, aby bol železný predmet v nej mierne ponorený.
 4. Do druhého tanierika nalej ocot tak, aby bol železný predmet v ňom mierne ponorený.
 5. Do tretieho tanierika nalej slaný roztok tak, aby bol železný predmet v ňom mierne ponorený.
 6. Železný predmet na štvrtom tanieriku nechaj voľne na vzduchu.
 7. Pozoruj železný predmet počas jedného týždňa
 8. Pozorovanie si zaznamenaj pomocou fotografie.
 9. Svoj experiment a výsledky experimentu opíš.

Súbor s postupom k stiahnutiu: Hrdzavenie.pdf 

Práce žiakov

Kryštáliky soli obrastené hrdzou