Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Patina na minci obsahujúcej meď

Meď patrí medzi ušľachtilé kovy. Nereaguje s kyselinami a je odolná voči bežnej korózii. Po reakcii so vzdušným kyslíkom sa na jej povrchu vytvorí tenká vrstvička oxidu, ktorá ju chráni pred ďalšou koróziou. Reakciou oxidu medi s chemickými látkami prítomnými v ovzduší a v zrážkach sa meď v priebehu niekoľkých rokov pokryje zelenomodrou vrstvičkou, tkzv. patinou. Spomínali sme si to, keď sme sa učili redoxné deje a redoxné reakcie.

Niečo podobné, ale za oveľa kratší čas si môžeš vyskúšať sám(a) cez experiment popísaný nižšie.

Pomôcky: tanierik, pohárik, lyžička, kúsok textilu alebo vaty
 
Chemikálie: soľ, kuchynský ocot, po jednom kuse z dvoch druhov mincí obsahujúcich meď
 • 1. druh: 1,2, 5 centovka
 • 2. druh: 10, 20, 50 centovka
Postup:

1. Mince (2 ks) vyčisti v roztoku octu a soli (20ml octu + 1 lyžica soli), tak aby boli lesklé a čisté.

2. Na dno tanierika nalej čistý ocot a vlož do neho kúsok textilu alebo vaty, tak, aby vytŕčal.

3. Na vatu polož mince (mince nemôžu byť ponorená v octe) a pozoruj – po 1 hodine, po 2 hod., po jednom dni.

4. Pozorovanie si zaznamenaj formou fotografie.

5. Odpovedz na otázky nižšie.

Súbor s postupom k stiahnutiu: Medenka.pdf

Chemické deje prebiehajúce na povrchu mince opisujú nasledovné chemické reakcie:

 1. reakcia:   Cu + O2  -> CuO
 2. reakcia:   CuO + CH3COOH -> Cu(CH3COO)2 + H2O

CH3COOH – kyselina octová,

Cu(CH3COO)2 – octan meďnatý

Pod mikroskopom...

Otázky a úlohy:

 1. Chemické reakcie vyrovnaj na chemické rovnice.
 2. Pomenuj zlúčeninu CuO, ktorá vznikne prvou reakciou.
 3. Ktorá z uvedených reakcií je redoxná? 1. reakcia alebo 2. reakcia?
 4. Uveď, ako si na to prišiel(a).
 5. Doplň oxidačné čísla všetkých prvkov vo vybranej redoxnej reakcii a napíš čiastkové deje oxidácie a redukcie.
 6. Opíš vzhľad, štruktúru patiny vzniknutej na medenej minci 1. druhu aj medenej minci 2. druhu po jednom dni.
 7. Čo si myslíš, čím je spôsobený rozdiel v patine na minci 1. druhu a 2. druhu?
 8. Zisti na internete zloženie mincí 1,2,5 centoviek a 10, 20, 50 centoviek. Koľko % medi obsahujú?
 9. Ktorá zlúčenina tvorí patinu na tvojich minciach?
 10. Vypočítaj množstvo vzniknutého octanu meďnatého, ak jeho látkové množstvo je 0,025 mol. 
   

Patinou pokryté mince žiakov