Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

POŽIAR a jeho hasenie

Prečítaj si tému POŽIAR a JEHO HASENIE na strane  36 a 37 v učebnici Chémia 7   (pokiaľ učebnicu nemáš, potrebné naskenované strany nájdeš nižšie), vyplň tajničku (jedno písmenko do jedného políčka) a doplň chýbajúci text  v starom ale pravdivom prísloví:

Oheň - .............................................................................................

Otázky k tajničke:

1. Plyn, ktorý má väčšiu hustotu ako vzduch,  a preto vytvorí nad ohňom vrstvu, ktorá zabráni prístupu vzdušného kyslíka. ....................

2. Ako nazývame každé nežiaduce horenie? ....................

3. Voda je .................... hasiaci prostriedok.

4. V ktorej fáze je najväčšia šanca uhasiť oheň? V ....................

5. V prípade, že požiar nezvládneme .................... silami, ihneď zavoláme hasičov.

6. Telefónne číslo 112 združuje ...................., zdravotnícku záchrannú službu a políciu.

7. Voda a snehový hasiaci prístroj ....................  horiacu látku pod jej zápalnú teplotu.

8. Vypaľovanie .................... trávy na jar je častou príčinou vzniku požiaru.

9. Prieseky lesov sa robia ako opatrenie proti šíreniu .................... .

10. Piesok, hlinu, deku môžeme použiť ako .................... látky, ak nemáme k dispozícii hasiace prístroje.

11. Najťažšie je zastaviť horenie odstránením .................... látky.

12. Úder .................... počas búrky môže zapríčiniť požiar.

13. Požiar žiaľ väčšinou vždy spôsobí ....................

14. Požiar je v maximálnej .................... počas druhej fázy horenia.

15. Deti sa majú .................... čím skôr opustiť horiaci priestor.

16. V žiadnom prípade nepoužívame ...................., ak sa nachádzame v horiacej budove,

17. pretože môže byť pod elektrickým .................... .

18. Deti majú okamžite ....................  požiar dospelej osobe.

19. Pri hasení požiaru treba odstrániť aspoň jednu z .................... horenia.

 

  TAJNIČKA na stiahnutie