Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

HORĽAVÁ LÁTKA a ZÁPALNÁ TEPLOTA

Prečítaj si priložený text nižšie, pozri si videá a obrázky naľavo.

Pokús sa odpovedať na otázky uvedené nižšie a vyriešiť (vyrovnať) chemické rovnice horenia. 

Napíš si poznámky (farebne zvýraznené časti) alebo si text vytlač (ak máš možnosť) a vlož do zošita z chémie.

Horľavá látka a zápalná teplota  - poznámky na stiahnutie 

HORĽAVÁ LÁTKA a ZÁPALNÁ TEPLOTA

Vráťme sa k všeobecnej reakcii horenia z úlohy č.5:

Horľavá látka + kyslík -> nová látka + teplo + svetlo

Z reakcie vyplýva:

HORĽAVÁ LÁTKA je látka, ktorá reaguje s kyslíkom za vzniku svetla a tepla a mení sa na novú látku - produkt horenia.

Podľa skupenstva rozdeľujeme horľavé látky:

  • pevné (napr. papier, drevo, textil, plast, niektoré kovy - horčík)
  • kvapalné (napr. benzín, lieh,  nafta, olej)
  • plynné (napr. zemný plyn, vodík, bioplyn)

 Označenie horľavej látky 

Pozri si video č.1.

Na predošlej hodine (úloha č. 5) sme zistili, že papier sa zapáli skôr ako drevo. 

Vo videu č.1 môžeš pozorovať zapálenie horčíka. 

Prečo horčíku trvá tak dlho, kým sa zapáli? 

Pretože jeho zápalná teplota je oveľa vyššia ako papiera či dreva.

Video č.1.

 

Látky majú rôznu zápalnú teplotu.  Pozri TABUĽKU

Čím je zápalná teplota nižšia, tým je horľavá látka nebezpečnejšia.

Zápalná teplota je najnižšia teplota, na ktorú musí byť látka zohriata, aby pri priblížení k plameňu alebo iskre vzplanula.

 

 

 

 

Pozri si video č.2. a video č.3.

Vodík reaguje so vzdušným kyslíkom pri priblížení plameňa okamžite a výbušne.

Etanol, ktorým je naplnený aj liehový kahan, sa rozhorí pri priblížení plameňa zapaľovača po chvíľke.

No zápalná teplota vodíka a etanolu je vyššia ako napríklad zápalná teplota dreva či papiera (TABUĽKA).

Prečo vodík a tiež etanol vzplanú skôr, za kratší čas ako papier či drevo?

Vysvetlenie:

Horľavá látka musí byť zohriata tak, aby vznikli z nej pary/plynné skupenstvo, ktoré sú horľavé, až potom pri priblížení k plameňu alebo iskre vzplanie.

Preto pevnej horľavej látke trvá dlhší čas, kým sa rozhorí, ako kvapalnej a plynná vzplanie okamžite. Pevná a kvapalná látka sa musia najskôr premeniť na plynné, aby horeli.


Video č.2.


Video č.3.

 

Rovnice horenia niektorých látok.

1. Horenie vodíka

H2 + O2 → H2O

3. Horenie etanolu

C2H5OH + O2 → CO2 + H2O

2. Horenie vosku

C21H44 + O2 → CO2 + H2O

4. Horenie horčíka

Mg + O→ MgO

Chemické rovnice vyrovnaj.

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ...

  1. Ako rozdeľujeme horľavé látky podľa skupenstva? Pri každom skupenstve uveď konkrétny príklad horľavej látky.
  2. Ktoré horľavé látky sú z hľadiska skupenstva najnebezpečnejšie? Plynné, kvapalné alebo pevné?
  3. Zdôvodni svoje tvrdenie v otázke č.2.
  4. Prečo vodík vzplanul rýchlejšia ako etanol, hoci jeho zápalná teplota je vyššia ako zápalná teplota etanolu?
  5. Podľa farby plameňa vo videu č.1, videu č.2 a videu č.3 urči približnú priemernú teplotu plameňa príslušných horľavých látok (horčík, vodík, etanol). Ktorá z týchto horľavých látok má najhorúcejší plameň a ktorá menej horúci?
  6. Nájdi u vás v domácnosti 5 horľavých látok označených príslušným označením a zisti ich zloženie.
  7. Chemické reakcie horenia niektorých látok uvedené vyššie vyrovnaj na chemické rovnice.