Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

14.úloha - Vplyv teploty na rýchlosť chemickej reakcie
 

V predošlej lekcii si skúmal(a) vplyv množstva reaktantu na rýchlosť chemickej reakcie.

Myslíš, že sú aj iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť rýchlosť chemickej reakcie?

Aby bola zrážka úspešná a prebehla reakcia, častice reaktantov musia byť vhodne orientované a musia mať určitú minimálnu energiu potrebnú k reakcii.

Ako zvýšime energiu „lenivých“ častíc?

Znázorníme si to opäť na príklade chemickej reakcie octu a vajíčkovej škrupinky – uhličitanu vápenatého, ktorej jedným z produktov je oxid uhličitý.

CaCO3  +  2 CH3COOH   ->  (CH3COO)2Ca  +  CO2  +  H2O

Alebo v podobe guličkového modelu:

Pozri si pozorne video.

 

Vysvetlenie:

V prvom pohári bola teplota octu približne 20°C. V druhom pohári mal ocot 60°C.

Pri vyššej teplote bola chemická reakcia octu a vajíčkovej škrupinky viditeľne rýchlejšia, čo sa prejavilo intenzívnou tvorbou bubliniek plynu. Za krátky čas reakcia takmer úplne prebehla, bublinky sa prestali tvoriť.

Za ten istý čas sa reakcia v prvom pohári s nižšou teplotou octu len rozbiehala. Intenzívnejšia tvorba bubliniek nastala oveľa neskôr.

Zapamätaj si:

Rýchlosť chemickej reakcie je tým väčšia, čím je vyššia teplota reakčnej zmesi  – častice reaktantov majú väčšiu energiu, rýchlejšie sa pohybujú, a preto za určitý čas dochádza k väčšiemu počtu zrážok !!!

 

Vyskúšaj si experiment z videa a odpovedz na nasledovné otázky:

Teplota

Zvoľte súbor