Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Vplyv teploty na rýchlosť chemickej reakcie
 

V predošlej lekcii si skúmal(a) vplyv množstva reaktantu na rýchlosť chemickej reakcie.

Myslíš, že sú aj iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť rýchlosť chemickej reakcie?

Aby bola zrážka úspešná a prebehla reakcia, častice reaktantov musia byť vhodne orientované a musia mať určitú minimálnu energiu potrebnú k reakcii.

Ako zvýšime energiu „lenivých“ častíc?

Znázorníme si to opäť na príklade chemickej reakcie octu a vajíčkovej škrupinky – uhličitanu vápenatého, ktorej jedným z produktov je oxid uhličitý.

CaCO3  +  2 CH3COOH   ->  (CH3COO)2Ca  +  CO2  +  H2O

Alebo v podobe guličkového modelu:

Pozri si pozorne video.

Vysvetlenie:

V prvom pohári bola teplota octu približne 20°C. V druhom pohári mal ocot 60°C.

Pri vyššej teplote bola chemická reakcia octu a vajíčkovej škrupinky viditeľne rýchlejšia, čo sa prejavilo intenzívnou tvorbou bubliniek plynu. Za krátky čas reakcia takmer úplne prebehla, bublinky sa prestali tvoriť.

Za ten istý čas sa reakcia v prvom pohári s nižšou teplotou octu len rozbiehala. Intenzívnejšia tvorba bubliniek nastala oveľa neskôr.

Zapamätaj si:

Rýchlosť chemickej reakcie je tým väčšia, čím je vyššia teplota reakčnej zmesi  – častice reaktantov majú väčšiu energiu, rýchlejšie sa pohybujú, a preto za určitý čas dochádza k väčšiemu počtu zrážok !!!

Súbor k stiahnutiu: Vplyv teploty na r.ch.r.ppsx

Vyskúšaj si experiment z videa a 

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ...

  1. Akým spôsobom môžeš zvýšiť energiu častíc reaktantov?
  2. Porovnaj rýchlosť reakcie v pohári s teplotou 20°C a 60°C. Kde reakcie prebehla rýchlejšie?
  3. Uveď, na základe čoho si rozhodol ktorá reakcia prebieha rýchlejšie?
  4. Zamysli sa, čo by sa stalo, keby sme reakčnú zmes v prvom pohári začali počas reakcie zahrievať?
  5. Vysvetli, aký vplyv na rýchlosť reakcie by malo náhle ochladenie reakčnej zmesi v druhom pohári? 
  6. Opíš vlastný experiment, ktorý si realizoval doma.
  7. Porozmýšľaj, prečo niektoré potraviny skladujeme v chladničke?
  8. Ako môžeme v praxi, v reálnom živote využiť vplyv zvýšenia teploty reaktantov na zvýšenie rýchlosti ich premeny na produkt?