Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Vplyv množstva reaktantu na rýchlosť chemickej reakcie

Už vieš, čo je to chemická reakcia, poznáš zákon zachovania hmotnosti, dokonca vieš povedať, kedy reakcia prebehne a kedy nie, či je rýchla, pomalá, exotermická, endotermicka.

Ale čo vplýva na rýchlosť chemickej reakcie?

Znázorníme si to na príklade chemickej reakcie octu a vajíčkovej škrupiny (uhličitan vápenatý), ktorej jedným z produktov je oxid uhličitý.

CaCO3  +  2 CH3COOH   ->  (CH3COO)2Ca    +  CO2  +  H2O

chemická reakcia zobrazená guličkovým modelom:

K chemickej reakcii dôjde, keď je zrážka medzi reaktantmi (v našom prípade medzi časticami octu a škrupinky – uhličitanu vápenatého) úspešná. Kedy sa tak stane? Čo môže zvýšiť úspešnosť zrážky?

Pozri si pozorne prvé video.

Kvôli jednoduchšiemu rozlíšeniu reaktantov ich znázorníme nasledovne:

      

Vysvetlenie:

1. obrázok

Častíc jedného reaktantu, octu (žlté) je v reakčnej zmesi veľa. Ale keďže častíc druhého reaktantu, škrupinky (modré) je veľmi málo, pravdepodobnosť úspešných zrážok je nízka. Preto reakcia prebieha pomaly - trvá dlho, kým sa častice nájdu a narazia do seba. Pozoruješ len nepatrnú tvorbu bubliniek plynu.

2. obrázok

Častíc octu (žlté) je veľa, rovnako ako častíc škrupinky (modré). Pre častice nie je problém sa vzájomne stretnúť. Dochádza k väčšiemu počtu úspešných zrážok, a preto je reakcia rýchlejšia. Jeden z produktov, plynný oxid uhličitý vzniká veľmi intenzívne.

3. obrázok

Je veľký počet častíc octu (žlté), ktoré môžu ľahko naraziť na častice škrupinky (modré). Viac zrážok znamená zvýšenie rýchlosti reakcie. Tvorba bubliniek plynu je intenzívna.

4. obrázok

Ocot je zriedený. Menší počet jeho častíc (žlté) znamená menej zrážok s časticami škrupinky (modré), a preto je reakcia pomalá, čo pozoruješ ako len jemné bublinkovanie reakčnej zmesi.

Zapamätaj si:

Rýchlosť chemickej reakcie je tým väčšia, čím väčšie množstvo reagujúcich častíc je v určitom objeme – dochádza za určitý čas k väčšiemu počtu zrážok !!!

 

    

Vyskúšaj si experiment z videa a 

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ...

1. Z chemickej reakcie uvedenej vyššie vypíš reaktatny a produkty.

2. Kedy dôjde k chemickej reakcii medzi časticami reaktantov?

3. Porovnaj rýchlosť reakcie v dvoch reakčných zmesiach, ktoré sú tvorene rovnakým množstvom jedného reaktantu, octu, ale množstvo druhého reaktantu, uhličitanu vápenatého je v nich rozdielne.

4. Ako závisí rýchlosť uvedenej chemickej reakcie od množstva častíc uhličitanu vápenatého?

5. Čo sa stane, ak zmeníme množstvo iného reaktantu, v tomto prípade octu?

6. Na základe čoho vieš v uvedenom experimente rozhodnúť, že reakcia prebieha rýchlo alebo pomaly?

7. Opíš vlastný experiment, ktorý si realizoval doma.