Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

12.úloha - Rýchlosť chemických reakcií 2.

Pozorne si pozri animácie vo videoprezentácii

Modré a červené guličky znázorňujú molekuly dvoch rôznych chemických látok, ktoré sú reaktantami v chemickej reakcii. Aby k chemickej reakcii došlo a vznikla nová chemická látka, teda produkt, reaktanty sa musia k sebe dostať a "zraziť sa".

1. ANIMÁCIA:

Keďže molekuly reaktantov nie sú k sebe vhodne orientované, správne natočené, ich zrážka nespôsobí chemickú reakciu a nevznikne nový produkt.

2. ANIMÁCIA:

Hoci molekuly reaktantov sú vhodne orientované, správne natočené k sebe, nemajú dosť energie, sily na to, aby spolu zreagovali a vytvorili novú látku.

3. ANIMÁCIA:

Reaktanty, správne k sebe otočené, vhodne orientované a s dostatočnou energiou úspešne zreagujú a vzniká nová chemická látka - produkt.

Pozorne si pozri 4 obrázky nižšie, ktoré znázorňujú zrážku dvoch reaktantov.

      

Odpovedz prosím na zadané otázky:

Rýchlosť ch. reak. 2.