Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Rýchlosť chemických reakcií 2.

Pozorne si pozri animácie vo videoprezentácii

Modré a červené guličky znázorňujú molekuly dvoch rôznych chemických látok, ktoré sú reaktantami v chemickej reakcii. Aby k chemickej reakcii došlo a vznikla nová chemická látka, teda produkt, reaktanty sa musia k sebe dostať a "zraziť sa".

1. ANIMÁCIA:

Keďže molekuly reaktantov nie sú k sebe vhodne orientované, správne natočené, ich zrážka nespôsobí chemickú reakciu a nevznikne nový produkt.

2. ANIMÁCIA:

Hoci molekuly reaktantov sú vhodne orientované, správne natočené k sebe, nemajú dosť energie, sily na to, aby spolu zreagovali a vytvorili novú látku.

3. ANIMÁCIA:

Reaktanty, správne k sebe otočené, vhodne orientované a s dostatočnou energiou úspešne zreagujú a vzniká nová chemická látka - produkt.

Pozorne si pozri 4 obrázky nižšie, ktoré znázorňujú zrážku dvoch reaktantov.

      

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ...

1. Čo sa musí stať s reaktantami, aby došlo k chemickej reakcii?

2. Kedy sa stáva zrážka medzi reaktantami úspešnou?

3. Vysvetli, čo to znamená, že častice sú vhodne orientované.

4. Prečo je dôležité, aby častice mali dostatok sily pri chemickej zrážke?

5. Pozri so obrázky vyššie (č.1 až 4) a urči, v ktorom prípade bola zrážka úspešná a k v ktorom nie.  Svoje tvrdenie zdôvodni.

6. Porozmýšľaj, akým spôsobom by si mohol(a) dodať energiu reaktantom, aby mali dostatok sily k úspešnej zrážke a chemickej reakcii?

7. Porozmýšľaj, ako by si docielil(a), aby čím najviac častíc v reakčnej zmesi bolo správne k sebe otočených/orientovaných a tak sa stala ich zrážka úspešnou?