Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Skúmanie vlastností látok pozorovaním a pokusom

Už vieš, že chémia, prírodná veda,  sa zaoberá chemickými látkami, ich vlastnosťami a premenami na nové látky, s novými vlastnosťami.

Chémia je experimentálna veda. Počas hodín chémie budeme aj my robiť viacero experimentov v rámci laboratórnych cvičení. 

Preto je dôležité vedieť správne:

  • postupovať počas experimentovania,
  • zaznamenať priebeh a výsledok pokusu/experimentu,
  • určovať pozorovaním a pokusom vlastnosti látok,
  • vyvodiť záver z pozorovania.
Postupuj podľa inštrukcií v prezentácii, ktorú si stiahneš nižšie. 
Laboratórne cvičenie si najskôr zapíš do zošita z chémie, nezabudni na okraj (4cm od kraja strany).
Podľa postupu urob uvedený pokus, svoje pozorovanie zaznamenaj do tabuľky (tú si tiež prekresli do zošita) a napíš záver laboratórneho cvičenia.