Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

MODROTLAČ  

SPPravme To 2019

"Grantový program Nadácie SPP SPPravmeTo je príležitosťou pre školy... získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého človeka či celej komunity..." 
 
... a stal sa príležitosťou i pre nás, náš chemický krúžok Kremík a našu modrotlač, keď sa náš projekt Modrotlač v základnej škole ocitol v zozname 56 schválených projektov pre rok 2019. A my sme tak získali finančnú podporu na nákup materiálu k realizácii našich aktivít.
 
 
 
Východisková situácia nášho projektu:
Modrotlač je fenomén, ktorý presahuje hranice svetadielov. Lenže v procese dejín sa dotkol aj našej krajiny, nášho územia. Stal sa v minulosti technikou farbenia látky, ktorá na dlhé roky ovplyvnila textilný priemysel, ale samozrejme aj vlastné spôsoby prístupu ľudí z rôznych vrstiev k používaniu modrotlačov vytvorených odevov či iných častí textilného zabezpečenia domácnosti. Tento fenomén po rokoch mĺkvoty ožil i v našich končinách. Zaujal nás a my sme sa ako mladý chemici z chemického krúžku Kremík podujali odhaliť jeho tajomstvá. Bola to náročná práca, plná tajomstiev, hľadania receptov, skúšania, experimentovania, ako sa na chemikov patrí. Chemický proces realizácie máme zvládnutý a dokonca aj výtvarný, to môžeme s hrdosťou povedať dnes. Vieme modrotlačiť pôvodnou technológiou v zmysle chemickom, ale i v zmysle výtvarnom. Máme rozbehnutý projekt Modrotlač v ZŠ s MŠ Badín.
 
Ciele projektu
Obchody sú preplnené textilom a darčekovými predmetmi rôznej kvality. Je možné kúpiť si všetko i veľa. Takýto spôsob zaobstarávania oblečenia či textilných doplnkov, darčekov je bežný u všetkých vekových skupín. Náš projekt sa zameriava na invenčnosť, osobnú tvorivosť a chce viesť jednotlivé skupiny, deti i dospelých, naučiť vytvoriť si svoje vlastné jedinečné diela, kúsky oblečenia, doplnky, drobnosti a to osobitou a historicky výnimočnou technikou modrotlače, ktorá je síce zdanlivo nedostupná, ale my ju približujeme ľuďom a ukazujeme jej krásu a možnosti. Nie všetko sa dá urobiť doma, v kuchyni, ale určite parciálne môže každý z nás vstúpiť do procesu a vniesť doň svoju originálitu, prácu, záujem a na konci tohto procesu je výrobok k bežnému používaniu, ktorý si človek váži, nie je tuctový, fabrikovaný, ale unikátny z mnohých aspektov. Veríme, že v našom projekte dokážeme osloviť deti, mladých i dospelých aj k inému prístupu k veciam vôkol nás, k spôsobu obliekania, doplnkov módy, ale aj skúsime pomôcť hlavne objaviť vlastnú kreativitu, ktorá sa ukrýva v každom z nás, ale ktorá potrebuje prebudiť a trošku byť usmernená. Cieľom projektu je samozrejme enviromentálny aspekt a kultúrny, ktorý sa nesie v spätosti s prírodou (využitie prírodného farbiva indiga)a tradíciami (Modrotlač bola v roku 2018 zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO).
 
Cieľová skupina
Projekt Modrotlač v ZŠ s MŠ Badín vznikol ako projekt chemického záujmového krúžku Kremík. Deti z tohto krúžku sa zasvätili do tajomstiev modrotlače nad rámec bežných vyučovacích hodín a dostali možnosť naučiť sa a realizovať tradičný spôsob úpravy plátna, po stránke chemickej i umeleckej. Cieľovou skupinou projektu sú teda primárne samotní žiaci. Lenže, toto sú zároveň žiaci, ktorí dokážu učiť ďalej a naučili sa nielen modrotlač tvoriť, ale aj prezentovať ďalej a odovzdávať spoznané iným žiakom škôl na Slovensku či dospelým na rôznych akciách zameraných na tradície, históriu či iné vznešené kultúrne ľudské činnosti. Chceme to, čo vieme šíriť, prezentovať vytvorené, odovzdávať znalosti a viesť deti, mládež, dospelých, ktorí sa zúčastnia našich akcií k osobnej tvorivosti a k poznaniu základných faktov o modrotlači, o ktorej ako zisťujeme vie dnešná spoločnosť stále málo a nemá problém si ju pomýliť s obyčajným maľovaním textilnými farbami na modré plátno, čo je vlastne zneuctením tejto tradičnej techniky úpravy plátna.
 
Ing. Lucia Dovalová, autorka projektu
 
 
 
 
 
 

 

Záverečná správa k projektu
 
Vďaka grantovému programu Nadácie SPP sme počas stanovenej doby 6 mesiacov zrealizovali 9 dielničiek modrotlače pre základné, stredné školy a širokú verejnosť, svoje práce sme predstavili na troch výstavách a modely odevov z modrotlače predviedli na troch módnych prehliadkach. Tiež sme zakúpili originálnu viac ako sto rokov starú modrotlačovú formu. Prispeli sme k jednej dobročinnej akcii. S niekoľkými modrotlačovými prácami sme sa úspešne zúčastnili dvoch celoslovenských súťaží. Vďaka grantovému programu Nadácie SPP sme tak zvýšili počet našich doterajších modrotlačových aktivít na viac ako 50 a tak oslovili a priviedli do kontaktu s modrotlačou stovky nových mladých i dospelých ľudí. Dokonca vďaka modrotlači realizovanej na našej škole sme boli oslovení stať sa pridruženou školou UNESCO.
 
Splnenie cieľov projektu 
Podarilo sa nám modrotlač šíriť medzi deti i dospelých skrz dielničky, výstavy, súťaže, viesť ich k poznávaniu tajomstiev modrotlače, k spôsobu výroby modrotlačových produktov, k rozoznávaniu pravej modrotlače od jej nedôstojných napodobenín. V uvedených aktivitách spojených s modrotlačou plánujeme naďalej pokračovať.
 
Aktivity projektu - na tejto stránke v ľavom stĺpci
 
Počas všetkých dielničiek modrotlače sme prezentovali aj výrobky našich žiakov, a tak ponúkali malú putovnú výstavu modrotlače.
Počas stretnutí žiakov na chemickom krúžku Kremík sme sa venovali výrobe nových modrotlačí, ktoré slúžili ako darčeky - obrázky, záložky, šperky.
Modrotlačovú formu, ktorú sa nám podarilo vďaka grantu SPP získať, sme nosili na každú dielničku našej modrotlače.
Počas týchto podujatí sme mali k dispozícii letáky o našej modrotlači, ktoré sme vytlačili vďaka grantu od SPP a ktoré sme rozdávali účastníkom.
Počas našich dielničiek či prezentácií modrotlače sme sa stretli s mnohými ľuďmi, kolegami, spolužiakmi, odborníkmi i laikmi, ich názormi a hodnoteniami. Prekvapením pre mňa osobne bolo, ako málo z nich vedelo, čo skutočná modrotlač je, čo obnáša, akú technológiu, vedomosti, zručnosti a materiál požaduje. Pre mňa je to smutné zistenie zvlášť po tom, čo modrotlač bola 28. novembra 2018 zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva sveta UNESCO. Tak málo ľudí o tom vie, tak málo ľudí vôbec o modrotlači niečo vie. Ale utvrdilo ma to v presvedčení, že modrotlač si zaslúži robiť osvetu naďalej aj spôsobom, ako to robím so žiakmi chemického krúžku Kremík v ZŠ v Badíne.
Finančná podpora projektu Modrotlač od Nadácie SPP bola významná, veľmi nám pomohla v zakúpení materiálu k realizácii samotnej modrotlače. Drvivá väčšina našich aktivít spojených s modrotlačou bola realizovaná mimo našej základnej školy, preto sme osobite museli riešiť finančné zabezpečenie prepravy, stravovanie, ubytovanie žiakov. S touto položkou nám pomohli organizácie a školy, ktoré nás pozvali spraviť pre ne prednášky a dielničky o modrotlači - zabezpečili stravu, ubytovanie v prípade potreby a tiež preplatili cestovné náklady. Tvorba modrotlačovej kolekcie, ktorú sme predstavili zatiaľ počas troch módnych prehliadok na rôznych miestach Slovenska a s ktorou sme získali 1. miesto v celoslovenskej súťaži Festival študentského remesla, bola tiež pre nás finančne náročná. Keďže v rozpočte našej školy sa na túto vec financie nenašli, boli sme nútení poradiť si sami a zafinancovať nákup materiálu - metráž, nite, gombíky, zipsy, šnúrky... svojpomocne.
Vďaka grantovému programu nadácie SPP sme mohli pre náš chemický krúžok zakúpiť historickú modrotlačovú formu, a tak dať našej modrotlači ďalší rozmer v podobe ukážok reálneho potláčania plátna.
Počas výstav a dielničiek sme zaviedli knihu zápisov návštevníkov, do ktorej nám mohol ktokoľvek zanechať odkaz, pár slov k našej modrotlači. Tieto zápisy sa stali pre nás veľkým povzbudením, pretože sme v nich nachádzali pekné odkazy, obdiv k našej práci, slová uznania a pochvaly pre žiakov od tých, ktorí si vypočuli ich zaujímavé a presvedčivé rozprávanie o modrotlači.
 
Plány do budúcnosti 
Hoci cieľ nášho projektu bol splnený, plánujeme v propagácii modrotlače pokračovať naďalej. Naďalej chceme a budeme realizovať dielničky pre základné, stredné školy aj verejnosť (napr. v mesiaci december 2019 máme naplánované tri podujatia s našou modrotlačou a ďalšie sa črtajú aj v roku 2020). Napriek materiálovej náročnosti realizácie modrotlače cítime potrebu robiť osvetu tejto historicky výnimočnej technike zdobenia textilu a tak sa podieľať i na uchovávaní nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré modrotlač pre nás zaiste je, v povedomí nášho národa.
Ing. Lucia Dovalová, autorka projektu
nášho národa.Projekt Modrotlač v ZŠ s MŠ Badín vznikol ako projekt chemického záujmového
krúžku Kremík. Deti z tohto krúžku sa zasvätili do tajomstiev modrotlače nad
rámec bežných vyučovacích hodín a dostali možnosť naučiť sa a realizovať
tradičný spôsob úpravy plátna, po stránke chemickej i umeleckej. Zdokonalili sa v
modrotlači natoľko, že svoje vedomosti a skúsenosti sú schopné odovzdávať
prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania ďalej, svojim spolužiakom,
vrstovníkom, ale aj starším žiakom a študentom, dospelým odborníkom a laikom.
Vďaka grantovému programu Nadácie SPP sme počas stanovenej doby 6
mesiacov zrealizovali 9 dielničiek modrotlače pre základné, stredné školy a širokú
verejnosť, svoje práce sme predstavili na troch výstavách a modely odevov z
modrotlače predviedli na troch módnych prehliadkach. Tiež sme zakúpili
originálnu viac ako sto rokov starú modrotlačovú formu. Prispeli sme k jednej
dobročinnej akcii. S niekoľkými modrotlačovými prácami sme sa úspešne
zúčastnili dvoch celoslovenských súťaží.
Vďaka grantovému programu Nadácie SPP sme tak zvýšili počet našich
doterajších modrotlačových aktivít na viac ako 50 a tak oslovili a priviedli do
kontaktu s modrotlačou stovky nových mladých i dospelých ľudí.
Dokonca vďaka modrotlači realizovanej na našej škole sme boli oslovení stať sa
pridruženou školou UNESCO.
Dokumentácia našej modrotlače, aktivít a podujatí sa nachádza na stránke
https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/ a
https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/grant-sppravme-to-
2019/.
Stanovené ciele projektu Náš projekt sa zameriava na invenčnosť, osobnú tvorivosť a chce viesť jednotlivé
skupiny, deti i dospelých, naučiť vytvoriť si svoje vlastné jedinečné diela, kúsky
oblečenia, doplnky, drobnosti a to osobitou a historicky výnimočnou technikou
modrotlače, ktorá je síce zdanlivo nedostupná, ale my ju približujeme ľuďom a
ukazujeme jej krásu a možnosti. Chceme to, čo vieme šíriť, prezentovať vytvorené,
odovzdávať znalosti a viesť tých, ktorí sa zúčastnia našich akcií k poznaniu
základných faktov o modrotlači, o ktorej ako zisťujeme vie dnešná spoločnosť
stále málo a nemá problém si ju pomýliť s obyčajným maľovaním textilnými
farbami na modré plátno, čo je vlastne zneuctením tejto tradičnej techniky úpravy
plátna.
Splnenie cieľov projektu Podarilo sa nám modrotlač šíriť medzi deti i dospelých skrz dielničky, výstavy,
súťaže, viesť ich k poznávaniu tajomstiev modrotlače, k spôsobu výroby
modrotlačových produktov, k rozoznávaniu pravej modrotlače od jej nedôstojných
napodobenín. V uvedených aktivitách spojených s modrotlačou plánujeme naďalej
pokračovať.
Aktivity projektu jún 2019 - príprava a účasť na Festivale študentského remesla v Kežmarku -
módna prehliadka našej modrotlačovej kolekcie Folkstreet počas rautu festivalu v
14. 12. 2019 Nadácia SPP
https://nadaciaspp.egrant.sk/application-print/final 2/8
hotely Hviezdoslav; módna prehliadka v súťaži krajčírok, v ktorej sme získali 1.
miesto; stánok s dielničkou modrotlače pre verejnosť (viac
tu:https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/festivalstudentskych-
remesiel/)
jún 2019 - dielnička modrotlače pre 2 triedy študentov Evanjelického gymnázia v
Tisovci v rámci prírodovedného týždňa (viac
tu:https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/egt-dielnickamodrotlace/)
Počas prázdnin sa podarila len jedna dielnička modrotlače pre 80 detí
zahraničných Slovákov, ktoré si pod našim vedením pripravili vlastné modrotlače
(viac tu:https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/dielnickamodrotlace-
pre-deti-zahranicnych-slovakov/)
september 2019 - Dielnička modrotlače pre verejnosť a módna prehliadka v
hlavnom programe počas Európskej noci výskumníkov v B. Bystrici.(viac
tu:https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/eu-nocvyskumnikov-
2019/)
september 2019 - celoslovenská súťaž V krajine remesiel, v ktorej dve naše
zaslané modrotlačové práce získali 1. a 3. miesto. (viac
tu:https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/v-krajineremesiel-
2019/)
september 2019 - výstava modrotlačových prác našich žiakov počas Sliačskych
jesenných chuťoviek v meste Sliač sa stretla s veľkým obdivom (viac
tu:https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/grant-sppravmeto-
2019/sliacske-jesenne-chutovky/)
október 2019 - dielnička modrotlače pre 20 pedagógov a žiakov SSOŠ Biela Voda v
Kežmarku, ktorých sme učili počas dvoch dní modrotlačiarskemu remeslu (viac
tu:https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/grant-sppravmeto-
2019/modrotlac-ssos-kezmarok/)
október 2019 -dielnička modrotlače pre študentov gymnázia I.Kraska v Rimavskej
Sobote počas týždňa vedy (viac tu:https://mladychemik.webnode.sk/chemickeprojekty/
modrotlac/grant-sppravme-to-2019/modrotlac-gymnazium-i-kraska/)
november 2019 -dielnička modrotlače pre ZŠ M.Hamuljaka v Oravskej Jasenici, 29
žiakov 8. ročníka - modrotlačové výrobky, ktoré si počas dielnička pripravili, budú
predávané počas dobročinných vianočných trhov v Oravskej Jasenici a výťažok je
určený pre rodiny v núdzi.(viac tu:https://mladychemik.webnode.sk/chemickeprojekty/
modrotlac/grant-sppravme-to-2019/dielnicka-zs-oravska-jasenica/)
november 2019 - Dielnička modrotlače pre verejnosť a módna prehliadka našej
modrotlače počas podujatia Rozprúdime regióny v Piešťanoch (viac
tu:https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/grant-sppravmeto-
2019/rozprudme-regiony-2019/)
november 2019 - dielnička modrotlače pre 22 účastníkov ERASMUS+ v SOŠ
chemická Vlčie Hrdlo Bratislava v rámci projektového stretnutia Farebná chémia
(viac tu:https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/grantsppravme-
to-2019/sos-chemicka-ba/)
november 2019 - účasť na výročnej konferencii pridružených škôl UNESCO v
Bratislave - prezentácia našej modrotlače ako unikátneho projektu realizovaného
na našej škole.
Počas všetkých dielničiek modrotlače sme prezentovali aj výrobky našich žiakov a
tak ponúkali malú putovnú výstavu modrotlače.
Počas stretnutí žiakov na chemickom krúžku Kremík sme sa venovali výrobe
nových modrotlačí, ktoré slúžili ako darčeky - obrázky, záložky, šperky.(viac tu:
https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/grant-sppravme-to-
2019/modrotlacime-na-chemickom-kruzku/)
Modrotlačovú formu, ktorú sa nám podarilo vďaka grantu SPP získať, sme nosili
na každú dielničku našej modrotlače.
Počas týchto podujatí sme mali k dispozícii letáky o našej modrotlači, ktoré sme
vytlačili vďaka grantu od SPP a ktoré sme rozdávali účastníkom.
Pohľadnice a ozdôbky pre seniorov do domovov dôchodcov sme tento rok
14. 12. 2019 Nadácia SPP
https://nadaciaspp.egrant.sk/application-print/final 3/8
Finančná správa
Prehľad čerpania finančných prostriedkov
Položka Schválená suma Skutočné čerpanie
indigo 400,00 € 438,00 €
biele plátno 50,00 € 49,20 €
chemikálie 205,00 € 186,37 €
modrotlačová forma 200,00 € 200,00 €
štetce 50,00 € 42,72 €
bulletiny o modrotlači - tlač 50,00 € 44,50 €
buttony-odzanky 45,00 € 39,86 €
nerobili z modrotlače, pretože v rozpočte sme nemali schválenú tlač pohľadníc a
zakúpenie drevených komponentov a iné finančné prostriedky sa nám žiaľ
nezvýšili.
Uveďte aké faktory
ovplyvňovali priebeh projektu v
pozitívnom i negatívnom
zmysle
Počas našich dielničiek či prezentácií modrotlače sme sa stretli s mnohými ľuďmi,
kolegami, spolužiakmi, odborníkmi i laikmi, ich názormi a hodnoteniami.
Prekvapením pre mňa osobne bolo, ako málo z nich vedelo, čo skutočná
modrotlač je, čo obnáša, akú technológiu, vedomosti, zručnosti a materiál
požaduje. Pre mňa je to smutné zistenie zvlášť po tom, čo modrotlač bola 28.
novembra 2018 zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva sveta UNESCO. Tak málo ľudí o tom vie, tak málo ľudí vôbec o
modrotlači niečo vie. Ale utvrdilo ma to v presvedčení, že modrotlač si zaslúži
robiť osvetu naďalej aj spôsobom, ako to robím so žiakmi chemického krúžku
Kremík v ZŠ v Badíne.
Finančná podpora projektu Modrotlač od Nadácie SPP bola významná, veľmi nám
pomohla v zakúpení materiálu k realizácii samotnej modrotlače. Drvivá väčšina
našich aktivít spojených s modrotlačou bola realizovaná mimo našej základnej
školy, preto sme osobite museli riešiť finančné zabezpečenie prepravy,
stravovanie, ubytovanie žiakov. S touto položkou nám pomohli organizácie a
školy, ktoré nás pozvali spraviť pre ne prednášky a dielničky o modrotlači -
zabezpečili stravu, ubytovanie v prípade potreby a tiež preplatili cestovné náklady.
Tvorba modrotlačovej kolekcie, ktorú sme predstavili zatiaľ počas troch módnych
prehliadok na rôznych miestach Slovenska a s ktorou sme získali 1. miesto v
celoslovenskej súťaži Festival študentského remesla, bola tiež pre nás finančne
náročná. Keďže v rozpočte našej školy sa na túto vec financie nenašli, boli sme
nútení poradiť si sami a zafinancovať nákup materiálu - metráž, nite, gombíky,
zipsy, šnúrky... svojpomocne.
Vďaka grantovému programu nadácie SPP sme mohli pre náš chemický krúžok
zakúpiť historickú modrotlačovú formu, a tak dať našej modrotlači ďalší rozmer v
podobe ukážok reálneho potláčania plátna.
Počas výstav a dielničiek sme zaviedli knihu zápisov návštevníkov, do ktorej nám
mohol ktokoľvek zanechať odkaz, pár slov k našej modrotlači. Tieto zápisy sa stali
pre nás veľkým povzbudením, pretože sme v nich nachádzali pekné odkazy, obdiv
k našej práci, slová uznania a pochvaly pre žiakov od tých, ktorí si vypočuli ich
zaujímavé a presvedčivé rozprávanie o modrotlači.
Plány do budúcnosti Hoci cieľ nášho projektu bol splnený, plánujeme v propagácii modrotlače
pokračovať naďalej. Naďalej chceme a budeme realizovať dielničky pre základné,
stredné školy aj verejnosť (napr. v mesiaci december 2019 máme naplánované tri
podujatia s našou modrotlačou a ďalšie sa črtajú aj v roku 2020). Napriek
materiálovej náročnosti realizácie modrotlače cítime potrebu robiť osvetu tejto
historicky výnimočnej technike zdobenia textilu a tak sa podieľať i na uchovávaní
nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré modrotlač pre nás zaiste je, v povedomí
nášho národa.