Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

CHEMICKÉ PROJEKTY

Dotazník o separácii odpadu

Grafické zobrazenie výsledkov prieskumu

Dotazník o separácii odpadu

"Aby aj malý prváčik vedel správne vytriediť odpad alebo pripomenul tým väčším ako sa to má... " ;)
 
Dotazník sme pripravili so žiakmi šiesteho ročníka a je určený pre žiakov 3. až 9. ročníka našej ZŠ.
Zisťovali sme úroveň vedomostí žiakov o separácii odpadu na našej škole.
Dotazník bol dobrovoľný.
Dotazník vyplnilo 85 žiakov z celkového počtu 103.
Výsledky prieskumu sme spracovali vo forme grafov.
 
Zistili sme:
- Žiakom téma separácie odpadu nie je neznáma – 88% sa s touto témou už stretlo a to najčastejšie na hodinách prírodovedy a chémie.
- 89% opýtaných žiakov vie o separácii odpadu na našej škole.
- 81% žiakov sa aktívne zúčastňuje separácie odpadu na našej škole a to prevažne zberu papiera ale tiež separácie plastov a akumulátorov
 
Naša škola má aj zberné nádoby na separovaný odpad – plasty, papier a
akumulátory. My sme zisťovali, či žiaci o nich vedia.
 
- 79 % žiakov o zberných nádobách vie, zvyšných 21% NIE
- Z toho 50% opýtaných si myslí, že zberné nádoby sú dostatočne viditeľné, ale 29% si to nemyslí a 21% o nich vôbec nevie – teda polovica žiakov nádoby nevidí alebo o nich ani nevie !!!
 
Preto je potrebné pripraviť nádoby na separovaný odpad v zaujímavom a netypickom tvare (stonožka, vláčik, mesto...)
 
Zistili sme, že v škole sa produkuje odpadový materiál   -  papier
                                                                                  - plast
                                                                                  - tetrapaky
 
Preto aj nové nádoby budú určené hlavne na tento druh odpadového materiálu.
 
Ale hlavne musia byť správne farebné označené, pretože sme zistili, že len 5% z opýtaných vie ktorá odpadová látka do kontajnera  akej farby patrí.